Mitigo Enjeksiyon Dozajı

Genel ad: 20 mL'de MORFİN SÜLFAT 200mg
Dozaj formu: enjeksiyon2.1 Önemli Dozaj ve Uygulama TalimatlarıMITIGO, epidural veya intratekal uygulama tekniklerinde deneyimli ve epidural veya intratekal ilaç uygulamasıyla ilişkili hasta yönetimi sorunlarına aşina bir doktor tarafından veya onun yönlendirmesi altında uygulanmalıdır.

  • Gecikmiş solunum depresyonu riski nedeniyle, hastalar her test dozundan sonra en az 24 saat ve belirtildiği gibi ameliyattan sonraki ilk birkaç gün boyunca tam donanımlı ve personel bulunan bir ortamda gözlemlenmelidir.
  • Epidural uygulama, intratekal uygulamadan daha az ani veya geç yan etki potansiyeli ile ilişkilendirildiğinden, mümkün olduğunda epidural yol kullanılmalıdır.
  • Güvenlik nedenleriyle, intratekal yolla MITIGO 200 mg/20 mL ve 500 mg/20 mL (sırasıyla 10 ve 25 mg/mL) uygulamasının lomber alanla sınırlandırılması önerilir.
  • MITIGO 200 mg/20 mL ve 500 mg/20 mL (sırasıyla 10 ve 25 mg/ml), tek doz nöraksiyel enjeksiyon için kullanılmamalıdır çünkü standart morfin sülfat enjeksiyonu hazırlığı olan USP ile daha düşük dozlar daha güvenilir bir şekilde uygulanabilir. (0,5 ve 1 mg/mL).

MITIGO'nun sürekli bir mikroinfüzyon cihazında nöroaksiyel uygulaması için adaylar, tek doz intratekal veya epidural morfine yanıtın değerlendirilmesi sırasında yeterli hasta izlemesi sağlamak için hastaneye yatırılmalıdır. Günlük dozun ilave izlenmesi ve ayarlanması için infüzyon cihazının kullanıldığı ameliyattan sonra birkaç gün hastanede kalış sürdürülmelidir. Tesis, resüsitatif ekipman, oksijen, nalokson enjeksiyonu ve diğer resüsitatif ilaçlarla donatılmalıdır.İlaç rezervuarının her dolumunu veya manipülasyonunu klinik duruma uygun bir gözlem periyodu takip etmelidir. Taburcu edilmeden önce, hasta ve refakatçi(ler) cihazın ve yerleştirme bölgesinin uygun evde bakımı ve aşırı dozda nöraksiyel morfinin tanınması ve pratik tedavisi konusunda talimat almalıdır.

Sürekli mikroinfüzyon cihazı ile aşinalık esastır. İstenen miktarda morfin, bir mikrofiltre aracılığıyla flakondan çekilmelidir. Cam veya diğer partiküllerden kaynaklanan riski en aza indirmek için ürün, mikroinfüzyon cihazına enjekte edilmeden önce 5 µ (veya daha küçük) bir mikrofiltreden süzülmelidir. Seyreltme gerekiyorsa %0,9 Sodyum Klorür Enjeksiyonu önerilir.

Rezervuar dolumu, tamamen eğitimli ve kalifiye personel tarafından, cihaz üreticisi tarafından sağlanan talimatlar izlenerek yapılmalıdır. Şiddetli ağrının alevlenmesine, opioid yoksunluk semptomlarının başlamasına ve/veya bazı cihazlara beyin omurilik sıvısının geri akmasına neden olacak şekilde rezervuarın tükenmesini önlemek için uygun yeniden doldurma sıklığının seçilmesine özen gösterilmelidir. Bakteriyel kontaminasyon ve ciddi enfeksiyondan kaçınmak için katı aseptik teknik gereklidir. Rezervuarı yeniden doldurmaya çalışmadan önce iğnenin cihazın doldurma ağzına doğru şekilde yerleştirildiğinden emin olmak için çok dikkatli olunmalıdır. Çözeltinin cihazın etrafındaki dokuya enjekte edilmesi veya (birden fazla portu olan cihazlarda) yeniden doldurma dozunun doğrudan enjeksiyon portuna enjekte edilmeye çalışılması, hastada klinik açıdan önemli, büyük bir doz aşımına neden olacaktır.Güvenlik ve Kullanım Talimatları:

beyaz hap gpi a325 percocet

MITIGO, kapalı şişelerde sağlanır. Kaza sonucu deriye maruz kalma, kontamine olmuş giysiler çıkarılarak ve etkilenen bölge su ile durulanarak tedavi edilmelidir.

Amber flakonları açmadan önce parenteral ilaç ürünlerini partiküler madde açısından ve flakondan içeriği çıkardıktan sonra tekrar renk açısından inceleyin. Açılmamış flakondaki solüsyon çalkalandığında kaybolmayan bir çökelti içeriyorsa kullanmayınız. Çıkardıktan sonra, çözelti renksiz veya açık sarı olmadıkça kullanmayınız.

MITIGO sadece tek doz içindir. Işıktan koruyun, kullanılmayan kısımları atın. Isı ile sterilize etmeyin.

2.2 İlk Dozaj

MITIGO'nun başlangıç ​​dozu, düzenli morfin sülfat enjeksiyonunun 0,5 mg/mL veya 1 mg/mL'lik seri tek doz epidural veya intratekal bolus enjeksiyonlarına verilen yanıtın hastane içi değerlendirmesine dayalı olarak, analjezik etkinlik için yakın gözlem ile kişiselleştirilmelidir ve sürekli mikroinfüzyon cihazını içeren ameliyattan önce olumsuz etkiler.

  • Bireysel hasta tedavi hedefleriyle tutarlı olarak en kısa süre için en düşük etkili dozu kullanın [bkz.Uyarılar ve Önlemler( 5.3 )].
  • Hastanın ağrı şiddeti, hasta yanıtı, önceki analjezik tedavi deneyimi ve bağımlılık, kötüye kullanım ve yanlış kullanım için risk faktörleri dikkate alınarak her hasta için ayrı ayrı doz rejimi başlatın [bkz.Uyarılar ve Önlemler( 5.3 )].
  • Hastaları, özellikle tedavinin başlangıcından sonraki ilk 24-72 saat içinde ve MITIGO ile doz artışlarını takiben solunum depresyonu açısından yakından izleyin ve dozu buna göre ayarlayın [bkz.Uyarılar ve Önlemler( 5.2 )].

2.3 Epidural Uygulama için Dozaj

Opioidlere toleransı olmayan hastalarda önerilen başlangıç ​​epidural dozu 3.5 ila 7.5 mg/gün aralığındadır. Bir dereceye kadar opioid toleransı olan hastalardaki sınırlı verilere dayalı olarak sürekli epidural infüzyon için olağan başlangıç ​​dozu günde 4.5 ila 10 mg'dır. Doz gereksinimleri tedavi sırasında önemli ölçüde artabilir, sıklıkla günde 20-30 mg'a kadar çıkabilir. Her hasta için günlük üst limit bireyselleştirilmelidir.

2.4 İntratekal Uygulama için Dozaj

Opioidlere toleransı olmayan hastalarda önerilen başlangıç ​​lomber intratekal doz aralığı 0.2 ila 1 mg/gün'dür. Bir dereceye kadar opioid toleransı olan kişiler için yayınlanan doz aralığı, 1 ila 10 mg/gün arasında değişmektedir. Her hasta için günlük üst doz limiti kişiselleştirilmelidir.

  • İntratekal dozaj genellikle epidural dozajın 1/10'udur.

2.5 Titrasyon ve Tedavinin Sürdürülmesi

MITIGO'yu yeterli analjezi sağlayan ve advers reaksiyonları en aza indiren bir doza ayrı ayrı titre edin. Ağrı kontrolünün sürdürülmesini ve advers reaksiyonların göreceli insidansını değerlendirmek ve ayrıca bağımlılık, kötüye kullanım veya kötüye kullanımın gelişimini izlemek için MITIGO alan hastaları sürekli olarak yeniden değerlendirin [bkz.Uyarılar ve Önlemler( 5.3 )]. İlk titrasyon da dahil olmak üzere analjezik gereksinimlerinin değiştiği dönemlerde, reçete yazan kişi, sağlık ekibinin diğer üyeleri, hasta ve bakıcı/aile arasında sık iletişim önemlidir.

Doz stabilizasyonundan sonra ağrı seviyesi artarsa, MITIGO dozunu artırmadan önce artan ağrının kaynağını belirlemeye çalışın. Sürekli intratekal morfin infüzyonu ile ilgili sınırlı deneyim, günlük dozların zamanla arttırılması gerektiğini göstermiştir. Analjeziyi sürdürmek için gereken dozda zaman içinde artış hızı oldukça değişken olsa da, beklenen artış hızının tahmini aşağıdaki Şekilde gösterilmektedir.

mitgo-1

20 mg/gün üzerindeki dozlar, daha yüksek ciddi yan etki olasılığı ile ilişkili olabileceğinden dikkatli kullanılmalıdır [bkz.Uyarılar ve Önlemler( 5.2 , 5.7 ) veTers tepkiler( 6 )].

Kabul edilemez opioid ile ilgili advers reaksiyonlar gözlemlenirse, dozu azaltmayı düşünün. Ağrı yönetimi ve opioid ile ilişkili advers reaksiyonlar arasında uygun bir denge elde etmek için dozu ayarlayın.

2.6 MITIGO'nun Sonlandırılması

Düzenli olarak MITIGO alan ve fiziksel olarak bağımlı olabilecek bir hasta artık MITIGO ile tedaviye ihtiyaç duymadığında, bırakma belirtileri ve semptomlarını dikkatle izleyerek dozu kademeli olarak azaltın. Hastada bu belirti veya semptomlar gelişirse, doz düşüşleri arasındaki aralığı artırarak, dozdaki değişiklik miktarını azaltarak veya her ikisini birden yaparak dozu önceki seviyeye yükseltin ve daha yavaş azaltın. Fiziksel olarak bağımlı bir hastada MITIGO'yu aniden durdurmayın [bkz.Uyarılar ve Önlemler( 5.15 ),Uyuşturucu Suistimali ve Bağımlılık( 9.3 )].

Daha fazla bilgi

Bu sayfada görüntülenen bilgilerin kişisel durumunuz için geçerli olduğundan emin olmak için her zaman sağlık uzmanınıza danışın.